Services/Služby

If you want to learn more about us, you’re in the right place. Chcete se o nás dozvědět víc? Jste na správném místě

fall in love with our features/
Zamilujte se do naší nabídky

Vítejte v naší škole
 

Naše kurzy umožní díky propracovaným metodikám, školeným lektorům a psychologickým postupům urychlit výuku jazyka, upevnit získané znalosti a maximálně efektivně využít vložený čas.

Naše VIP  kurzy nabízejí
 • moderní didaktické přístupy
 • poznatky z psychologie učení
 • ověřenou metodiku výuky
 • pokročilé řízení studia (průběžné testování, analýza pokroku, online výstupy)
 • lektory školené pro VIP klienty

Welcome to our school

 

The course will make it possible thanks to thoroughly worked out methods, trained lectors and psychological procedures to speed up the learning of language, fasten the gained knowledge and most effectively utilize the time given.

Our VIP company courses offer
 • modern didactic approaches
 • knowledge from the psychology of learning
 • verified methodology of learning
 • advanced controlling of the study (continuous testing, analysis of progress, online outputs)
 • lectors trained for the VIP clients


IP efektivní firemní výukový program nejen pro teenagery, zaměstnance a manažery. Flexibilní výuka přizpůsobená vaší práci, hodiny s lektorem, denní tréningy po telefonu, on-line výuka, motivační psychologický program, odborné jazykové moduly, VIP lektoři, výuka kdekoliv.

Proč si vybrat tento kurz

 • Velmi efektivní výuka přizpůsobená časovým možnostem manažerů

 • Vstupní audit znalostí a ukázková hodina

 • Máme zpracovánu řadu odborných modulů

 • Vyučovali jsme 10 českých TOP manažerů

Co umíme navíc oproti běžným firemním kurzům

 • Garantujeme rychlý znalostní postup

 • Časově se přizpůsobíme – časová flexibilita

 • Propracovaná výuková metoda

 • Pokročilý systém na řízení zakázek

Pro koho je kurz určen

VIP kurz s maximální časovou flexibilitou lektorů je šitý na míru managerům a vedoucím pracovníkům, kteří jsou časově vytíženi a složitě hledají ve svém programu vhodnou chvíli na výuku a procvičování cizího jazyka.

Organizace firemní výuky

 1. Analýza a nabídka – analýzu potřeb studenta, ukázková hodina, jazykový audit, stanovení cílů, metod, prostředků a intenzity výuky, cenová nabídka, uzavření smlouvy.

 2. Výuka – navržení výukového plánu, průběžná evaluace výsledků, optimalizace výukového plánu.

 3. Vyhodnocení – vyhodnocení splnění cílů, doporučení pro udržení získaných znalostí.

Cíl kurzu

Cílem kurzu je dosažení cílové jazykové úrovně s předem stanovenou odbornou slovní zásobou v co nejkratším čase a s co nejmenší časovou investicí.

Forma výuky

Výuka probíhá ve formátu 1:1. Individuálně kombinujeme výukové prostředky psychologického profilu klienta a jeho denního režimu, aby účinnost výuky byla co nejvyšší. Výuka probíhá kombinací hodin s lektorem, on-line výuky a výukou přes telefon s intenzitou přizpůsobenou pracovnímu a osobnímu režimu klienta.

Obsah kurzu

Obsah kurzu je stanoven na základě analýzy potřeb klienta, jeho časových možností a dosavadní znalosti jazyka.


VIP effective company tutoring program not only for teenagers, employees and managers. Flexible lessons adjusted to your work, lessons with a lector anywhere, daily trainings on the phone, on-line lessons, motivation psychological programme, professional language modules, VIP lectors.

Why to chose this course

 • Very effective lessons adjusted to the time possibilities of clients

 • Entry knowledge audit and tutorial lesson

 • We have plenty of professional modules at your service

 • We have tought 10 TOP expat managers

What more can we offer as opposed to common company courses

 • We quarantee a fast knowledge progress

 • We are time flexible – we can adjust ourselves

 • Experienced teaching method

 • Advanced system of controling orders

Who is the course designed for

VIP course with the maximal time flexibility of lectors is tailored for everybody, who is very busy and hardly find time in their schedule for a lesson and practicing a foreign language.

Organisation of a company courses

 1. Analysis and the offer – analysis of needs of students, a tutorial lesson, language audit, assessing of targets, methods, tools and intensity of lessons, the price offer, signing the contract

 1. Lessons – designing a lesson plan, continuous evaluation of results, optimalisation of the lesson plan

 2. Assessment – evaluation of targets reached, recommendation of how to keep the gained knowledge


Objective of the course

The objective of the course is to reach a target language level with a professional vocabulary bank assigned beforhand in the shortest possible time and with the least time investment.

Form of lessons

The lesson is one to one. Individually we combine lesson tools from a psychological profile of the client and his/her daily routine, so that the effectivness of the lessons is the highest. The lesson are a combination of lessons with the teacher, online lessons and lessons via the phone. Intensity is adjusted to the working and personal routine of the client.

Content of the course

The content of the course is based on the needs analisys of the client, his/her time availabilities and knowledge of the language so far.Naše služby v oblasti firemní výuky:

 

Odborné výukové modely

Časem a zkušenostmi vypilované odborné moduly přizpůsobujeme na míru každému zákazníkovi; jsou významnou výhodou před školami, které problematiku zpracovávají od nuly.

Firemní moduly
 • Obchodní angličtina – komunikace, prezentace, vyjednávání, diskuze (školeno 12 krát)
 • Ruština pro asistentky – telefonování, e-maily, small talk (školeno 23 krát)
 • HR management – životopisy, přijímací pohovory, pracovně právní slovní zásoba (školeno 18 krát)
Odborné moduly
 • Lékařská němčina – poslech, terminologie, anamnéza, lékařské zprávy, dokumentace (školeno 8 krát)
 • Čeština pro automobilový průmysl – konstrukce, karoserie, elektrika, podvozek, pneu, interiér, montáž, servis, pojištění, bezpečnost práce (školeno 7 x)
 • Angličtina pro letectví – příprava na IFR/ICAO, příklady reálné komunikace, nácvik komunikace, NOTAMy, METARy, nouzová komunikace (školeno 6 x)
 • Právnická němčina – příprava na zkoušku ILEC (školeno 5×)
 • Ruština pro cestovní ruch – pro hotely a restaurace (školeno 25×)

.....................................................................................................................................................................................................

Professional lesson modules

Sharpened by the time and experience, we adjust the modules to each customer. They are the exeptional competition advantage compared to those schools, who start from the scratch.

Business modules
 • Business English- communication, presentation, negotiations, discussions (trained 18×)
 • Russian for assistents – telephoning, email, small talk (trained 12×)
 • HR management – cv, job interviews, labor law vocabulary (trained 17×)
Professional modules
 • Medical German – listening, terminology, anamnesis, medical reports (trained 7×)
 • Czech for automotive industry – construction, chassis, eletricity, tyre, interier, assembly, service (trained 5×)
 • English for aviation – examples of real the communication, practice of the communication, safety at work, insurance, (trained 3×)
 • Legal German – labor law, business law, work law (trained 8×)
 • Russian for the restaurants and hotels – (trained 28 x)


We can help you with...

Speaking 100%
Reading 100%
Listening 100%
Writing 100%
Close Menu